Słownik terminów:
Budynek
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach


Budynek mieszkalny jednorodzinny
należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku


Dokumentacja budowy
należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

Działka
Działka - ciągły obszar gruntu znajdujący się w granicach tego samego obrębu i jednolity ze względu na tzw. "stan prawny". Działka jest podstawowym obiektem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i stanowi podstawę do oznaczenia nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej. Dane działki ujawniają tzw. "stan faktyczny". hipoteka - Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z obciążonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela.

Dziennik budowy
Dziennik jest dokumentem urzędowym prowadzonym przez uprawnionego kierownika budowy. Wydaje go miejscowy Urząd Gminy a dokładnie jego Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, właściwy dla miejsca położenia nieruchomości,. Przedstawiasz oryginał doradcy do wglądu a do dokumentacji należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez doradcę.


Hipoteka
w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Księga wieczysta
księga wieczysta Urzędowy rejestr, który określa stan prawny nieruchomości. Księgi prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Księga zawiera wpisy o prawach rzeczowych do nieruchomości, takich jak:

własność
użytkowanie wieczyste
służebność
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego spółdzielni
hipoteka.


Księga wieczysta składa sie z czterech działów:

opis nieruchomości: rodzaj (mieszkanie, dom, działka), położenie (miasto, dzielnica, gmina, piętro), powierzchnia. informacje o właścicielu (imię nazwisko, imiona rodziców) wpisy tzw. ograniczonych praw rzeczowych (np. przysługującej komuś "służebności przechodu") oraz ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, a także wpisy rozmaitych roszczeń i tzw. praw osobistych osób trzecich. wpisy do hipotek. Obecnie większość ksiąg wieczystych jest dostępna w internecie na stronie: http://ekw.ms.gov.pl/

Lokal
należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych


Nieruchomość
nieruchomość - nieruchomościami nazywamy części powierzchni ziemi, które stanowią odrębny przedmiot własności, a także budynki związane trwale z gruntem bądź części tych budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności od gruntu. Wśród rodzajów nieruchomości wyróżniamy: nieruchomości budynkowe, nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe. W skład jednej nieruchomości może wchodzić kilka działek

Nieruchomość gruntowa
należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności


Nieruchomość rolna
nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej


Odpis z Księgi Wieczystej
Przedstawiasz aktualny (z ostatnich 2 miesięcy) dokument urzędowy potwierdzający stan prawny nieruchomości/ ograniczonego prawa rzeczowego, które ma stanowić zabezpieczenie hipoteczne dla mBanku. Należy go pobrać z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym właściwym z uwagi na miejsce położenia nieruchomości (a nie np. Twoje miejsce zamieszkania).


Plan miejscowy
należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Powierzchnia użytkowa lokalu
należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału

Pośrednik
Pośrednik to przedsiębiorca trudniący się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Pozwolenie na budowę
Ma postać decyzji administracyjnej i jest wydawane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Przedstawiasz oryginał doradcy do wglądu. Podstawą jego wydania jest m.in. złożenie zatwierdzonego projektu technicznego. Wymagamy, aby pozwolenie na budowę było ostateczne tzn. bez możliwości odwołania.


Remont
należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym


Roboty budowlane
należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

Prowizja
Prowizja - forma wynagrodzenia podmiotu z tytułu dokonanej czynności prawnej. Może być wynagrodzeniem za pośrednictwo w zawieraniu danej umowy na polecenie lub w imieniu podmiotu zlecającego (np. osoby fizycznej lub prawnej) albo też wynagrodzeniem tegoż podmiotu za świadczone przez niego operacje i usługi. Prowizja często ustalana jest jako odsetek wartości transakcji, usługi lub produktu i pobierana jednorazowo.

Służebność gruntowa
nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.


Służebność osobista
nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowe


Teren budowy
należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy


Uzbrojenie terenu
należy przez to rozumieć urządzenia, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


Użytkowanie wieczyste
grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.


Wartość nieruchomości
należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości


Właściciel
należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu

Wniosek o wpis hipoteki
We wniosku żądasz wpisu do Księgi Wieczystej nieruchomości informacji o obciążeniu Twojej nieruchomości hipoteką w związku z zaciągniętą pożyczką bądź kredytem. Do wniosku dołączasz: tytuł własności nieruchomości (np. umowę kupna-sprzedaży), wyrys z mapy ewidencyjnej sporządzony przez geodetę. Następnie opłacasz tzw. wpis sądowy, który w zależności od rodzaju sprawy może być albo stały, albo tzw. stosunkowy (jego wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości). Bankowi niezbędny jest dokument potwierdzający złożenie przez Ciebie wniosku. Możesz zrobić to na 2 sposoby. Składając wniosek bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym właściwym z uwagi na miejsce położenia nieruchomości. Na kopii wniosku Sąd potwierdza fakt złożenia wniosku oraz fakt dokonania niezbędnych opłat sądowych. Udając się do notariusza, który na podstawie Twojego oświadczenia ustanawia hipotekę na rzecz banku i składa w Twoim imieniu wniosek o wpis do Księgi Wieczystej. Otrzymujesz dokument w formie aktu notarialnego,


Współlokator
należy przez to rozumieć lokatora, któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu wspólnie z innym lokatorem


Współwłasność
własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Wspólnota mieszkaniowa
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa. Nie jest do tego potrzebna ani wola jej zawiązania - jak to ma miejsce np. w przypadku spółdzielni, spółki czy stowarzyszenia - ani jakiekolwiek działanie ukierunkowane wyłącznie na jej utworzenie


Wycena nieruchomości
należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości


Wykonawca
należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego


Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków
Rejestr ewidencji gruntów i budynków położonych na terenie danej gminy prowadzi Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami przy danym Urzędzie Gminy. Znajdują się w nim: opis nieruchomości oraz nazwiska właścicieli i użytkowników. Właściciel nieruchomości (w przypadku zakupu - zbywca) występuje o wydanie wypisu. Wniosek, po uiszczeniu opłaty, składa w Wydziale Geodezji. Wypisy wydawane są w ciągu 14-21 dni. (do wglądu + kserokopia)

Zadatek
Zadatek dodatkowe zastrzeżenie umowne. Służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek, jeśli sama go dała, albo obowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Od 2008 roku zadatek jest skuteczny jeżeli zostanie wręczony przed, w trakcie lub po zawarciu umowy. Zadatkiem może być określona suma wyrażona w pieniądzu jak również rzecz ruchoma. Wysokość zadatku nie powinna przekraczać wartości przyszłego zobowiązania.

Zaliczka
W razie wykonania umowy, zaliczka zostaje wliczona w cenę usługi lub rzeczy, jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to zwracają one sobie wzajemne świadczenia, w tym także zaliczkę, jeśli umowa zostaje rozwiązana z winy dającego zaliczkę, zaliczka pozostaje u drugiej strony umowy, ale tylko wówczas jeżeli umowa przewiduje takie skutki, jeśli umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę, jest ona zawsze zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki.

Zbywanie (nabywanie) nieruchomości
należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste


Zgoda właściwego urzędu na przeprowadzenie remontu
Ma postać decyzji administracyjnej i zależy od zakresu planowanego przez Ciebie remontu. Przedstawiasz oryginał doradcy do wglądu. Może to być np.: Pozwolenie na wykonanie instalacji gazowej Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę